Baner promujący 2 międzynarodową konferencję naukową - Człowiek w obliczu prawa - w dniach 24-25 października 2019 roku na Uniwersytecie Gdańskim
Profesor Elena Azaola Garrido

Profesor Elena Azaola Garrido (Meksyk)

Profesor Elena Azaola Garrido jest międzynarodowym autorytetem z zakresu badań nad przestępczością nieletnich. Jej prace koncentrowały się na badaniu: sytuacji dzieci ulicy w Meksyku, młodzieży w zakładach poprawczych, dziewcząt i kobiet, które były ofiarami handlu ludźmi i wykorzystywania seksualnego. W zakresie jej zainteresowań badawczych jest także analiza sytuacji kobiet osadzonych w zakładach karnych w Meksyku. Elena Azaola Garrido jest ekspertem zajmującym się polityką bezpieczeństwa państwa w obszarze funkcjonowania i kontroli instytucji penitencjarnych. Jest również autorką kilkudziesięciu prac naukowych i międzynarodowych projektów badawczych związanych z funkcjonowaniem zakładów dla młodocianych sprawców przestępstw w Meksyku.

Najważniejsze publikacje

 • 2018 Azaola, E. 2018 Violent Crimes Committed by Juveniles in Mexico, in: Carrington, Kerry, Russell Hogg, John Scott and Máximo Sozzo (Editors), The Palgrave Handbook on Criminology and the Global South, Palgrave Macmillan, Cham. Cap. 27, p.p 551-567.
 • 2017 Azaola, E. 2017. Informe Especial. Adolescentes: Vulnerabilidad y Violencia, CNDH-CIESAS.
 • 2016 Azaola, E. Violencia y políticas de seguridad en México durante el gobierno del presidente Felipe Calderón (2006-2012). Isotimia, Revista Internacional de Teoría Política y Jurídica. Núm. 7:3-26.
 • 2016 Azaola, E. ¿Quién controla las prisiones mexicanas? Ahora, Semanario Español, Núm. 22, febrero 19, p. 10, Madrid.
 • 2015 Azaola, E. La responsabilidad de la CNDH ante la crisis de derechos humanos en México, en: Revista Este País, núm. 292, agosto 2015:12-14.
 • 2014 Azaola, E. Women Prisoners: Theory and Reality in Mexico, in: Mathieu Deflem, (ed.), Punishment and Incarceration: A Global Perspective, Emerald Group Publishing Limited, Bingley, UK. 121-138.
 • 2009 Azaola, E. y M.A. Ruiz Torres. Investigadores de Papel. Poder y derechos humanos entre la policía judicial de la Ciudad de México, Fontamara, México.
Profesor Cliff Roberson

Profesor Cliff Roberson

emerytowany profesor Washburn University
Emerytowany profesor prawa karnego, kryminolog na Washburn University, Topeka, Kansas. Wcześniejsze doświadczenia akademickie obejmują pracę na uniwersytecie St. Edwards, California State University, Fresno, University of Houston, Victoria i Arkansas Tech University. Profesor Roberson był dziekanem na Uniwersytecie w Houston i Associate. Przez wiele lat był redaktorem naczelnym czasopisma Police Practices and Research. Jest autorem kilkudziesięciu publikacji z zakresu kryminologii, prawa karnego i postępowania prawa karnego. Jako praktyk profesor pełnił funkcję sędziego w Korpusie Piechoty Morskiej oraz sędziego w sądach stanu Kalifornia.

Najważniejsze publikacje

 • 2016 – Family Violence Legal, Medical, and Social Perspectives, 8th Edition
 • 2015 – Constitutional Law and Criminal Justice
 • 2016 – An Introduction to Comparative Legal Models of Criminal Justice
 • 2015 – Deviant Behavior
 • 2014 – An Introduction to Crime and Crime Causation
 • 2015 – The Detective’s Handbook
 • 2013 – Law and Society: An Introduction
 • 2013 – Introduction to Corporate and White-Collar Crime
Mark D. Atkinson

Mark D. Atkinson

emerytowany sędzia (Austin, Stany Zjednoczone).
Przez 32 lata był sędzią w kilku sądach stanu Teksas orzekającym w sprawach karnych. Aktualnie pełni obowiązki dyrektora Centrum Szkolenia Sędziów, pozarządowej organizacji zajmującej się dokształcaniem sędziów w Teksasie. Mark Atkinson jest uczestnikiem wielu konferencji naukowych i autorem publikacji z zakresu dokształcania sędziów w Stanach Zjednoczonych. Z racji pełnionej funkcji, odwiedza wiele krajów zarówno w Europie, Ameryce Północnej i Południowej, gdzie zajmuje się szkoleniem sędziów. Mark D. Atkinson jest jednym z organizatorów wymiany pomiędzy środowiskami sędziowskimi, kuratorskimi i akademickimi ze Stanów Zjednoczonych i Polski.
Prof. Arthur Hartmann

Prof. Arthur Hartmann

Uniwersytet Administracji Publicznej w Bremie (Niemcy).
Profesor Arthur Hartmann jest autorem kilkudziesięciu publikacji naukowych i organizatorem kilkunastu projektów badawczych, w tym także projektów międzynarodowych. Swoje zainteresowania naukowe sytuuje w obszarach związanych ze specyfiką wykonywania kary pozbawienia wolności w Niemczech, prawami osób poszkodowanych przestępstwem, roli mediacji w postępowaniu karnym oraz zależnościami pomiędzy przestępczością, a migracją.

Gen. prof. Yevgen Barash

Instytut Służby Więziennej w Kijowie (Ukraina).
Jest autorem publikacji naukowych i organizatorem projektów badawczych. Generał Barash jest twórcą i redaktorem czasopisma Bulletin of Penitentiary Association of Ukraine. Swoje zainteresowania badawcze sytuuje w obszarze zagadnień związanych z transformacją wykonywania kary pozbawienia wolności i tworzenia służb probacyjnych na Ukrainie.
Robert Cotterell

Robert Cotterell

kurator sądowy z Sheffield (Wielka Brytania).
Wykonując zawód kuratora przeszedł przez wszystkie szczeble kariery: był początkowo kuratorem dla nieletnich sprawców przestępstw, następnie zarządzał zespołem kuratorskim w zakładzie karnym, pracował jak szef zespołu kuratorskiego zajmującego się diagnozowaniem sprawców przestępstw, zarządzał jednym z okręgów probacyjnych, pracował w centrali probacji w Londynie, a w latach 2016 – 2018 był zatrudniony w Ministerstwie Sprawiedliwości Wielkiej Brytanii. Robert Cotterell jest jednym z liderów Associacion of Black Probation Officers oraz dyrektorem Centrum Kultury Jamajskiej w Sheffield SEDACCA. Pozostaje od kilkunastu lat kreatorem współpracy środowisk kuratorskich i naukowych z Polski i Wielkiej Brytanii, jest autorem publikacji naukowych z zakresu przekształceń systemu probacji w Zjednoczonym Królestwie.

Marcus Hoo

kurator sądowy (Wielka Brytania).
Swoja karierę zawodową związał z brytyjskim systemem probacji, specjalizując się w pracy ze sprawcami charakterystycznych przestępstw. Aktualnie pracuje w środowisku nieletnich sprawców przestępstw związanych z użyciem noży tzw. knifes and crime. Jest członkiem Association of Black Probation Officers.
prof. dr hab. Lidia Cierpiałkowska

prof. dr hab. Lidia Cierpiałkowska

badacz i specjalista z zakresu psychologii klinicznej; psychoterapeuta i superwizor terapii uzależnienia od alkoholu
Jej zainteresowania naukowe koncentrują się na zagadnieniach psychologii klinicznej, psychopatologii i psychoterapii zaburzeń psychicznych. Szczególną uwagę, od strony teoretycznej i badawczej, poświęca psychologii i psychoterapii zaburzeń osobowości oraz psychologii uzależnień od środków psychoaktywnych. Najważniejsze z ostatnich lat, spośród przeszło 180 publikacji naukowych, to książki pt.: Alkoholizm. Małżeństwa w procesie zdrowienia; Psychologia uzależnień: alkoholizm; Psychopatologia; Self-help group in alcoholic treatment. Pod jej redakcją lub współredakcją naukową po 2000 roku ukazały się, między innymi, takie pozycje, jak: Psychologia kliniczna; Mentalizacja z perspektywy rozwojowej i kliniczne;Psychologia kliniczna i psychologia zdrowia; Dzieci alkoholików z perspektywy rozwojowej i klinicznej; Współczesna psychoanaliza: Teorie relacji z obiektem (tom I, II i III), Psychologia zaburzeń osobowości, Oblicza współczesnych uzależnień, Zaburzenia osobowości – problemy diagnozy klinicznej.
prof. dr hab. Wiesław Ambrozik

prof. dr hab. Wiesław Ambrozik

profesor zwyczajny Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Związany z poznańską Alma Mater od okresu studiów magisterskich, a następnie poprzez uzyskane kolejne stopnie naukowe doktora i doktora habilitowanego nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki oraz pełnione obowiązki pracownika naukowego i dydaktycznego. Autor, redaktor oraz współredaktor publikacji książkowych, a także autor licznych artykułów z zakresu pedagogiki społecznej i pedagogiki resocjalizacyjnej podejmujących problemy społeczno – przestrzennych wyznaczników sytuacji społecznej oraz zachowań dewiacyjnych młodzieży i osób dorosłych. Ważnym obszarem zainteresowań badawczych Autora jest także zagadnienie funkcjonowania systemu profilaktyki społecznej i resocjalizacji wobec nieletnich i dorosłych przestępców. Najnowsze publikacje Autora poświęcone są z kolei dysfunkcjonalności systemu resocjalizacji pozostającego w związku z brakiem jego uspołecznienia, jak i z kryzysem realizowanych w nim koncepcji i idei społecznej readaptacji.
prof.dr hab. Marek Konopczyński

prof.dr hab. Marek Konopczyński

profesor zwyczajny Uniwersytet w Białymstoku, Kierownik Katedry Pedagogiki Specjalnej na Wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku
Autor naukowej koncepcji Twórczej Resocjalizacji, mieszczącej się w nurcie współczesnych poszukiwań teoretycznej i metodycznej bazy oddziaływań resocjalizacyjnych wynikającej z heurystycznej wizji rozwoju człowieka, opartej na paradygmacie kognitywistycznym i interakcyjnym. Autor projektu: Scena Coda -pierwszej w Europie eksperymentalnej, naukowej próby stworzenia metody resocjalizacji nieletnich poprzez profesjonalny teatr (1990-1992). Założyciel i Rektor Pedagogium WSPR 2004-2010) i Pedagogium WSNS w Warszawie (2010- 2016). Autor 7 monografii naukowych, redaktor naukowy 11 książek, autor 13 rozdziałów w książkach pod redakcją lub pozycjach wydawniczych innych autorów oraz autor ponad 150 rozpraw i artykułów opublikowanych w polskich i zagranicznych periodykach naukowych.
prof. dr hab. Jerzy Zajadło

prof. dr hab. Jerzy Zajadło

Prof. dr hab. Jerzy Zajadło, prawnik i filozof, kierownik Katedry Teorii i Filozofii Państwa i Prawa, członek-korespondent Polskiej Akademii Umiejętności, laureat Nagrody Naukowej Miasta Gdańska im. Jana Heweliusza, autor ponad 400 prac naukowych, w tym kilkunastu monografii, m.in. Formuła Radbrucha, Po co prawnikom filozofia prawa?, Sędziowie i niewolnicy, Minima Iuridica, Cyceron dla prawników.
dr hab Iwona Grzegorzewska

dr hab Iwona Grzegorzewska

prof. UZ, psycholog, specjalność: psychologia kliniczna, kierownik Zakładu Psychologii Klinicznej i Psychopatologii Rozwoju, z-ca dyrektora Instytutu Psychologii Uniwersytetu Zielonogórskiego
Naukowo zajmuje się zagadnieniami związanymi z psychopatologią rozwojową i psychologią kliniczną dzieci i młodzieży. Jest autorką wielu publikacji w tym obszarze. Od 25 lat pracuje również jako psycholog – praktyk oraz biegły sądowy w sprawach karnych oraz w sprawach nieletnich.
dr hab. Mariusz Sztuka

dr hab. Mariusz Sztuka

Kierownik Zakładu Profilaktyki i Resocjalizacji Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Swoje zainteresowania badawcze sytuuje w obszarze teoretycznych kontekstów koncepcji resocjalizacyjnych, podejścia evidence based w badaniach i praktyce resocjalizacyjnej, oraz zarządzaniu ryzykiem recydywy. Jest autorem kilkudziesięciu publikacji z zakresu zarządzania ryzykiem recydywy.
dr hab. Jarosław Utrat – Milecki

dr hab. Jarosław Utrat – Milecki

profesor Uniwersytetu Warszawskiego, założyciel i kierownik Zakładu Prawnych i Społecznych Badań Integralnokulturowych oraz Europejskiego Ośrodka Studiów Penologicznych IPSiR UW, pracuje od 1989 roku w Instytucie Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji Uniwersytetu Warszawskiego. Doktoryzował się i habilitował w zakresie prawa karnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Jest autorem kilkudziesięciu recenzowanych publikacji polskich i zagranicznych, w tym autorem lub redaktorem ośmiu książek, przede wszystkim z zakresu nauk penalnych. Pracę naukową przez 9 lat łączył z praca w wymiarze sprawiedliwości.
dr hab. Piotr Chomczyński

dr hab. Piotr Chomczyński

profesor nadzwyczajny w Katedrze Socjologii Organizacji i Zarządzania Instytutu Socjologii Uniwersytetu Łódzkiego. Stypendysta programu EURICA finansowanego ze środków Komisji Europejskiej UE zrealizowanego w Instituto de Investigaciones Sociales na Universidad Nacional Autónoma de México w Meksyku oraz grantu dla młodych wybitnych naukowców Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Laureat nagród Polskiej Akademii Nauk oraz nagród Rektora UŁ. Kierownik i członek zespołu licznych projektów badawczych krajowych i zagranicznych (Stany Zjednoczone, Ekwador, Niemcy, Ukraina, Meksyk) realizowanych dla Unii Europejskiej, Ministerstwa Sprawiedliwości, Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, organizacji rządowych i pozarządowych. Specjalizuje się w metodach ilościowych i jakościowych w zakresie badań kryminologicznych, dewiacji społecznej i problemów społecznych.

Najważniejsze publikacje (ostatnie):

Chomczyński,Piotr A., Guy S. Roger, Cortina-Cortés Rodrigo (2019) “Front Business–Back Business: The Social Anatomy of Small-Time Drug Dealing in a Mexico City Neighborhood.” Journal of Contemporary Ethnography, 48(6): 750-772.

Chomczyński,Piotr A., Guy S. Roger (2019) “Flying Under the Radar: Low-Profile Drug Dealers in a Mexico City Neighborhood”, Journal of Drug Issues, 49(2): 308-323.

Chomczyński,Piotr A. 2018. “Doing Ethnography in a Hostile Environment: The Case of aMexico Community.” Research Method Cases, London, UK: SAGE.

Chomczyński, Piotr (2017) “Emotion Work in the Contextof the Resocialization of Youth in Correctional Facilities in Poland”. Polish Sociological Review, 2(198): 219-236.